Saturday, February 5, 2011

ျမန္မာျပည္မွေပးစာ

ယုံၾကည္ခ်က္စိတ္ဓာတ္ကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွွာက္ထားသူမ်ား

ဘခင္၏ဓါတ္ပုံေအာက္တြင္ ထုိင္ေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
(ဒီဇင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၀)

ပင္ေနာ့ခ်ဳိ ပုံျပင္သည္ ကေလးမ်ားၾကားတြင္ ေရပန္းစားပါေသးရ႕ဲ လား။ျပင္ပေလာကႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနစဥ္ အထင္ကရကာလမ်ားကုိ ႐ုတ္တရက္ သတိထားမိသည့္အခ်ိန္တြင္ ထို ေမးခြန္းမ်ားေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္မ၏ေျမးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ား၏ေျမးမ်ားႏွင့္ အစဥ္မျပတ္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ ႐ိွေနခဲ့မယ္ဆုိလွ်င္ အေျဖမ်ားကုိ ကၽြန္မသိေနခဲ့မွာပါ။

ပင္ေနာ့ခ်ဳိအေၾကာင္းကၽြန္မေခါင္းထဲေပၚလာၿပီးရက္အနည္းငယ္အၾကာမွာ ရန္ကုန္႐ွိ အေမရိကန္သံ႐ံုးဝန္ထမ္း၏ကေလးမ်ားႏွင့္ ကံအားေလ်ာ္စြာ ကၽြန္မေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ အႀကီးဆုံးက အသက္ ၂၀ဝန္းက်င္ခန္႔ပါ။ အငယ္ဆုံးမွာ ၃ ႏွစ္႐ြယ္ ဂ်ပန္-အေမရိကန္ ေယာက္်ားကေလးပါ။ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည့္ထိုကေလး၏ စူတူတူမ်က္ႏွာသည္ ေနာင္ လာမည့္ ‘ေတာင္ကုိလႈပ္ၿဖိဳမည့္အခ်ီ’အတြက္ ႀကံ႐ြယ္ျပင္ဆင္ေနသည့္ ဆူမုိနပန္းသမား၏ပုံပန္းေပၚလြင္ေနပါသည္။

ဝါ့ဒ္ဒစၥနီ႐ုပ္႐ွင္၏ ပင္ေနာ့ခ်ိဳႏွင့္ ရင္းႏွီးသူအေတာ္မ်ားမ်ား႐ွိၾကခဲ့ၾကပါတယ္။ အမ်ားစုအေနႏွင့္ဂ်င္မီနီ ခရစ္ကက္သည္ ပုံျပင္ထဲတြင္ စိတ္အဝင္စားဆုံး ဇာတ္ေကာင္အျဖစ္ ေတြးထင္ခဲ့ၾကပါသည္။ပင္ေနာ့ခ်ဳိပုံျပင္ကုိ ဆုိးေပ႐ုပ္ေသး႐ုပ္တ႐ုပ္ထက္ ဦးထုပ္႐ွည္ကိုေဆာင္း ထီးကုိင္ထားသည့္ တရားမွ်တေသာသူအေနႏွင့္ ကၽြန္မ႐ုတ္ခ်ည္းသတိရေစလိုက္ေသာ အဓိကအေၾကာင္းရင္းအျဖစ္ ကၽြန္မကုိေက်နပ္ၾကည္ႏူးေစခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚ လႈပ္႐ွားမႈမ်ား၏ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေသာအတိတ္ကာလမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ ၾကည့္ျမင္လာရင္း ကေလးမ်ား၏ပုံျပင္သည္ လူတုိ႔၏ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းမ်ား၊ လုိအင္ဆႏၵမ်ား၊လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈမ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ဆရာမ်ားအျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္လုိက္သူမ်ားက အသိစိတ္ကင္းမဲ့စြာျဖင့္
လူသားမ်ားသည္ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္မ်ားသဖြယ္ ႀကိဳးဆြဲခံေနရ႐ံုမွ်သာ ျဖစ္ေနေၾကာင္းကုိေပၚလြင္ေနပါသည္။လြတ္လပ္စြာယုံၾကည္မႈႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္မႈဟူသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအခြင့္အေရးကုိ ေကာင္းစြာကာကြယ္ႏိုင္ရန္ သူတုိ႔၏႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာလြတ္လပ္ခြင့္အား စြန္႔လႊတ္ရန္ယုံၾကည္သူမ်ားကို ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းခ်ခံေနရသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး ျဖစ္ပါသည္။သူတုိ႔ႏွင့္သူတုိ႔ႏိုင္ငံသားမ်ား ဂုဏ္သိကၡာ႐ွိစြာေနထုိင္ႏိုင္ရန္ သက္သာမႈကင္းမဲ့လ်က္ တခါတရံ ရက္စက္မႈမ်ားသည့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အက်ဥ္းခ်ခံရန္ သူတုိ႔၏ခႏၶာကိုယ္မ်ားကုိ ေပးဆပ္ၾကေသာ ယင္းအမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ကၽြန္မတုိ႔၏စုေပါင္းယုံၾကည္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေထာင္မ်ားတြင္ က်န္႐ွိေနေသးေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၂၀၀ ေက်ာ္အနက္ ၂၀ခန္႔သည္ ကမၻာေပၚတြင္ အမည္ေက်ာ္ၾကားၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ေသာ အမည္မေပၚလြင္သည့္ မထင္႐ွားေသာစစ္သည္မ်ား၊ အညတရသူရဲေကာင္းအမ်ဳိးသားအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္တိတ္ဆိတ္စြာလႈပ္႐ွားျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္႐ွားမႈကုိ သန္စြမ္းသက္ဝင္ေနေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။

၂၀၁၁ ခုဇႏၷဝါရီလ၄ရက္တြင္က်ေရာက္ေသာ၆၃ ႏွစ္ေျမာက္ ကုိလုိနီစံနစ္မွ လြတ္ေျမာက္သည့္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တြင္အေျခအေနခြင့္ျပဳသည္အထိ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားႏွင့္စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးရန္ တာဝန္ယူလုိသည့္ဆႏၵ႐ွိသူမ်ားက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ား၏အမည္မ်ားကုိက်ပန္းမဲ ေဖာက္ၾကသည့္အစီအစဥ္ကုိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ စီစဥ္ေပးခဲ့ပါသည္။ကၽြန္မမဲေပါက္ေသာအမ်ဳိးသားငယ္မွာ မထင္မ႐ွားေသာစစ္သည္တဦးျဖစ္ေနပါသည္။ေ႐ႊတိဂုံဘုရားေပၚ၌ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဆုေတာင္းျခင္းေပးျခင္းေၾကာင့္ သူသည္၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ဖမ္းခံခဲ့ရပါသည္။

ထုိဆုေတာင္းပြဲလႈပ္႐ွားမႈတြင္ ပါဝင္သူလူ႐ြယ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ားအႏွံ႔တြင္ထိန္းသိမ္းခံၾကရေသာ္လည္း ထုိရဲေဘာ္ေလးမွာ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ သူ႔ေနအိမ္ႏွင့္မနီးမေဝးအင္းစိန္ေထာင္မွာပင္ အက်ဥ္းက်လ်က္႐ွိေနပါသည္။ သူ႔အတြက္ အစားအစာထုပ္ကုိျပင္ဆင္ေနရင္းကၽြန္မတုိ႔ရဲေဘာ္မ်ား အစားအေသာက္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈအေျခအေနျဖင့္ သူတုိ႔၏ေန႔ရက္မ်ားအား အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ျဖတ္သန္းေနရသည္ကို အမွတ္ရေစခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေနႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ယုံၾကည္မႈစိတ္ဓါတ္ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္လြယ္ကူေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာ႐ွိပါသည္။ကၽြန္မေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံေနရစဥ္ မနက္စာကုိေနာက္က်မွ စားျခင္းအေလ့ကုိ ျပဳက်င့္ခဲ့ပါသည္။ထုိသုိ႔ျဖင့္ သူတို႔၏မိသားစုႏွင့္အလွမ္းေဝးကြာသည့္ အရပ္မ်ားတြင္ သူတုိ႔၏အိမ္မဟုတ္ေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းခံေနၾကရသည့္ရဲေဘာ္မ်ားကုိ ကၽြန္မ၏ဆာေလာင္ျခင္းက မေမ့ေစခဲ့ပါ။ယင္းအက်င့္သည္ ကၽြန္မတုိ႔၏ရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္ ကၽြန္မေပးဆပ္မႈကုိ သစ္လြင္ေစခဲ့ပါသည္။ရဲေဘာ္မ်ားအေပၚ ထား႐ွိေသာ ကၽြန္မ၏ေလးစားမႈႏွင့္ ေမတၱာကုိ လန္းဆန္းေစခဲ့ပါသည္။ယုံၾကည္ခ်က္ကုိ ေစာင့္ေ႐ွာက္ထိန္းသိမ္းေနသူမ်ား၏ အံ့ၾသဘြယ္အေကာင္းဆုံးမွာ သူတုိ႔၏ထူးျခားေသာ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ျပဌာန္းခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေရးႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားမတိုင္မီ ၂ ရက္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ရန္ပုံေငြေစ်းေရာင္းပြဲတခုကုိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေရာင္းခ်ေသာပစၥည္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းက်ေနသည့္ကၽြန္မတုိ႔ရဲေဘာ္မ်ားမွ တီထြင္ႀကံဆျပဳလုပ္ေပးေသာ အႏုပညာပစၥည္းမ်ား အေတာ္အတန္ ပါဝင္ပါသည္။ ရာေထာင္မ်ားစြာေသာ မ်ဳိးကြဲ ေငြေရာင္စကၠဴမ်ားကုိ စိတ္႐ွည္လက္႐ွည္ ေပါင္းစပ္ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးလုိက္ၾကပါသည္။ ေနာက္ဆုံးထြက္ ပစၥည္းမ်ားမွာ ငွက္မ်ား၊ ကေခ်သည္မ်ား၊ ပန္းမ်ား၏ ထင္႐ွားေသာပုံ႐ုပ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

စိတ္ဓါတ္ျပင္းျပလွ်င္ လုပ္ႏိုင္တာကုိ တားဆီးႏိုင္သည့္အရာမ႐ွိေၾကာင္းႏွင့္၊ အခြင့္အေရးမ႐ွိဆုံးသူမ်ားပင္ ကၽြန္မတုိ႔၏ ဆရာမ်ားႏွင့္ေက်းဇူး႐ွင္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဒီျဖစ္ရပ္က ထင္႐ွားေသာေၾကညာခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

အက်ဥ္းက်ရဲေဘာ္မ်ားထံမွ လက္ရာေျမာက္ေသာလက္ေဆာင္မ်ားကုိ မၾကာခဏ ကၽြန္မလက္ခံရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ သစ္သား သုိ႔မဟုတ္ ဆပ္ျပာ သုိ႔မဟုတ္ ဖေယာင္းမ်ားျဖင့္ အႏုစိတ္ျပဳလုပ္ထားေသာ ႐ုပ္ထုမ်ား၊ တိရစၦာန္ပုံစံမ်ား၊ အ႐ုပ္မ်ား၊ စိတ္ပုတီးမ်ားႏွင့္ ပလပ္စတစ္စမ်ားျဖင့္ရက္လုပ္ထားေသာ ေစ်းဝယ္အိတ္မ်ား၊ ကၽြန္မတုိ႔၏အက်ဥ္းခ်ခံေနရသည့္အမ်ဳိးသမီးရဲေမမ်ားျပဳလုပ္ေပးသည့္ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားဥပေဒႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အခ်စ္၊ သဟဇာတမွ်ျခင္းႏွင့္စည္း႐ံုးမႈ၊ ဇြဲႏွင့္ေျမာ္လင့္ျခင္း အမွတ္အသားမ်ားကုိ လွပစြာပုံေဖာ္ပန္းထုိးထားသည့္ အဝတ္စမ်ား တို႔ကို လက္ေဆာင္ရခ့ပဲ ါသည္။

ကၽြမ္းက်င္သိမ္ေမြ႕စြာ ပန္းထုိးပုံေဖာ္ခ်က္တခုစီသည္ ကၽြန္မတုိ႕၏ရဲေမမ်ား၏ မယိမ္းယိုင္သည့္ေျမာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိတ္ဓါတ္တက္ႂကြမႈမ်ားကုိ သူတုိ႔ထက္ ပုိမုိသက္သာလြယ္ကူေသာ အေျခအေနတြင္ေနထုိင္ၾကရေသာ ကၽြန္မတုိ႔ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသေနၾကပါသည္။

ယင္းေၾကာင့္ အေရာင္အေသြးစုံ သပ္ယပ္သည့္အဝတ္အစားမ်ားႏွင့္ ေမြးရာပါ ျမဴးႂကြေနေသာ ဂ်င္မီနီခရစ္ခက္ ပုံရိပ္သည္ ကၽြန္မကုိ ယုံၾကည္ခ်က္၏ဆီေလ်ာ္ေသာျပယုဂ္အျဖစ္ ထင္ျမင္ေစပါသည္။ယုံၾကည္ခ်က္ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားသည္ ေပ်ာ္႐ႊင္ျမဴးႂကြေသာ အေရာင္အေသြးေတာက္ပေသာ တီထြင္ၾကံဆေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ သူတုိ႔အားလုံးသည္ အဆင္မေျပေသာဘဝမ်ားကုိေ႐ွ႕႐ႈေနရလင့္ကစား သက္ေတာင့္သက္သာ အဆင္ေျပမႈမ်ားကုိ ဖန္တီးေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ေဖေဖာ္္ဝါရ ီ ၆ ရက္။၂၀၁၁
(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆၊ ၂၀၁၁ ေန႔ထုတ္ MAINICHI DAILY NEWS သတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ Keepers of Conscience ကုိျပန္ဆုိပါသည္။)
ေမာင္ေမာင္လွႀကဳိင္